Otevřít menu

Na úvodní stranu Knihovna Huštěnovice

knihovny.cz TOPlist
Návštěv :
Celkem : 3994
Týden : 10
Dnes : 1
podrobnosti

Historie

První písemnou zprávu o založení Čtenářského spolku v Huštěnovicích  jsme našli v kronice obce NÁSTIN DĚJIN OBCE HUŠTĚNOVSKÉ
sepsanou Jindřichem Erazimem Vitáskem z roku 1878.

Společenský život v Huštěnovicích počíná se vždy více a více oživovati. Obyvatelé jsou pokročilejší Slováci, mající uvědomnělost národní a proto chápou  se prostředků všech, by navzájem se podporovali a zdokonalovali. Za tím účelem zřízen byl čtenářský spolek.

Jak veškerý národ náš snaží se dosíci vždy vyššího stupně vzdělanosti, neb ve vzdělání jen naše spása, tak musíme i my pokračovati s ním v tichých naších vískách. Znaje však dobrou vůli, odhodlanou a podnikavou mysl a zbožné srdce obyvatelstva Huštěnovského, volám z hloubí srdce:zdar všem podnikům Vaším!
Jindřich Erazim Vitásek, čestný občan Huštěnovský a předseda kostelního výboru  v Huštěnovicích 1878

 

V lednu 1921 byla zřízena obecní lidová knihovna v Huštěnovicích
dle zákona o zřizování obecních knihoven ze dne 22. 7. 1919. Členy knihovní rady byli: Antonín Reska - řídící učitel a předseda,  P. Jakub Hudeček - místní farář,  jednatel, František Varmuža - obuvník, pokladník a  Leopold Kryška - železniční zřízenec.
Současně s knihovní radou zahájila činnost čtenářská komise dle téhož zákona. Členy této komise byli Hynek Varmuža, František Varmuža, Oldřich Tauber, místo něj  byl později zvolen Jan Korvas a Antonín Reska. Předsedou byl Hynek Varmuža, jednatelem Antonín Reska. Činnost čtenářské komise směřovala k pořádání  poučných přednášek a divadelních představení.
Koncem roku 1924 knihovna měla 180 svazků knih, většinou zábavních. Mimo to byla v obci sloučená knihovna Čtenářského spolku a Orla, knihovna čtenářského spolku Svornost a knihovna farní.  V roce 1948 bylo jen 23 čtenářů, knihovníkem byl Stanislav Šiška, před  ním Jan Říha. Knihovna byla umístěna ve třídě národní školy. V roce 1953 měla knihovna 618 svazků a 65 čtenářů. V roce 1960 bylo půjčeno celkem 4.370 knih při 170 čtenářích. Lidová knihovna vlastnila 1.353 svazků knih, které byly rozděleny: spisy klasiků 32, společensko.politická 50, přírodovědecká 24, zemědělská 31, technická 9, jiná naučná 480, krásná literatura 599, pro mládež 128. Zásluhou knihovníka Františka Palánka byla naše knihovna řazena jako první v okrese. Další knihovnicí byla Anna Lesová, Emílie Tomečková, Zdeňka Čaníková, Marie Hoferková, v současné době Irena Hlavačková.

Čtenářský spolek měl své místnosti v hostinci p. Vidrmana, potom p. Bernarda, dnešní kulturní dům. Spolek odebíral politické a hospodářské časopisy a v zimním období pořádal pro své členy tzv. hospodářské besídky. Byl v rukou strany lidové. Podle kronikářského zápisu na str. 31 v Pamětní knize je psáno,  že 1. srpna 1926 oslavil Čtenářský spolek šedesátileté výročí svého trvání. Musel být tedy založen už v roce 1866.
V roce 1890 na nátlak pana Sojáka, učitele zdejší školy a čestného občana huštěnovského, přestal Čtenářský spolek odebírat Moravskou Orlici, Našince a Slovácké noviny a začal odebírat Velehrad, což mělo za následek, že místní učitelé ze spolku vystoupili.

Pravděpodobně v roce 1902 byl založen druhý čtenářský spolek Svornost v hostinci p. Ježka, dnes U Vaverků. Měl pokrokovou správu.

Základní kámen školní knihovny byl položen v roce 1859 J. E. Vitáskem, který složil částku 21 zl. ve  prospěch knihovny. Rozšířena byla také darem p. JUDr. Fr. A. Šroma, advokáta v Uh. Hradišti. Pan  Ant. Cetkovský, koop. z Uh. Hradiště daroval 10 zl. na dědictví a Zlatou knihu. P. K. Polesný, katecheta v Uh. Hradišti daroval více svazků poučných a zábavných knih. Taktéž Antonín C. Banner, měšťan a knihtiskař v Uh. Hradišti věnoval několik svazků, takže knihovna čítala s více než 250 svazky děl obsahu zábavného. Dozor nad knihovnou měl místní učitel a knihovna se těšila v té době horlivému čtenářstvu, že často ani jedné knihy v ní se nenacházelo, což zvláště platilo o čase zimním. Nikde nejevila knihovna blahodárnější působení jako mezi lidem naším, huštěnovským.
Péčí řídícího učitele Pokračovací lidové školy pro mládež mužskou a dívčí byla zřízena a o nedělích otevřena ve škole čítárna, v níž byly vyloženy dětské časopisy. V dnešní době již knihovna ve škole není.

Historie knihovny a čtenářských spolků byla velmi málo kronikáři zachycena. Čerpáno z Pamětní knihy, Kroniky obce, Nástinu dějin obce huštěnovské a Školní kroniky.

Alena Bazalová, kronikářka obce Huštěnovice