Otevřít menu

Na úvodní stranu Knihovna Huštěnovice

knihovny.cz TOPlist
Návštěv :
Celkem : 3994
Týden : 10
Dnes : 1
podrobnosti

KNIHOVNÍ ŘÁD

OBECNÍ KNIHOVNY V HUŠTĚNOVICÍCH

V souladu s usnesením Zastupitelstva obce v Huštěnovicích č. 27, bod 4, schváleného dne 29. 8. 2018 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/, vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní, ve smyslu §3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/ a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby /dále jen služby/ vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1.     Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

  1. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
  2. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
  3. přístup na internet /po jeho zřízení/

2.     Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu /dále jen KŘ/ poskytuje knihovna bezplatně.

3.     Knihovna poskytuje tyto placené služby:

4.     Veškeré finanční částky /manipulační poplatky, sankční poplatky apod./ jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovníckých a informačních služeb
Čl. 3
Registrace uživatele

1.     Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.     Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště

3.     Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.     Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Uřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

5.     Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle (EU)2016/679 o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválil Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1.     Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinní zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.     Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.     Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

III. Výpůjční řád
Čl 5
Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty /dále jen dokumenty/ z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 6
Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

Čl. 7
Postupy při půjčování

1.     Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.     Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku.

3.     Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně.

Čl. 8
Výpůjční lhůty

1.     Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.     Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 9
Vracení vypůjčeného dokumentu

1.     Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.     Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 5 dokumentů.

3.   Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.     Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.     Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

6.     Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovní řádu
Čl. 10
Ztráty a náhrady

1.   Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.   O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.     Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 11
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.     Poplatek z prodlení:

2.     Vymáhání nevrácených výpůjček:

3.     Ztráta průkazu uživatele:

Čl. 12
Náhrada všeobecných škod

1.     Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti /podle občanského zákoníku § 442 odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu"/.

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy I., II. a III.

3.      Ruší se současný Knihovní řád

4.      Tento Knihovní řád nabývá platnosti 1. 1. 2003 a platí na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

1.     Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Huštěnovicích

2.     Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

3.     Výpůjční doba