Otevřít menu

Na úvodní stranu Knihovna Huštěnovice

knihovny.cz TOPlist
Návštěv :
Celkem : 3994
Týden : 10
Dnes : 1
podrobnosti

 

Zastupitelstvo obce Huštěnovice schválilo svým usnesením č. 27 ze dne 29. 8. 2002 v souladu se zákonem  č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zák. č. 257/2001 Sb. o knihovnách a  podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb /knihovní zákon/, v platném znění

 

STATUT
MÍSTNÍ KNIHOVNY
Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.     Zřizovatel:
        Obec Huštěnovice
        zastoupena Františkem Čevelou, starostou obce
        Adresa: Huštěnovice 92, 687 03 Babice
        IČO: 00290971

2.     Místní knihovna
        se sídlem Huštěnovice 92, 687 03 Babice

3.     Vedení knihovny:

Čl. II
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.
Místní knihovna v Huštěnovicích je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a/ a § 3 odst. 1/, písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana, Velehradská 714, 686 01 UH. Hradiště, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí Huštěnovice a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uh. Hradišti, pověřenou regionálními funkcemi.

Čl. III
Hlavní činnost

1.     Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů a plnění účelu svého zřízení.
2.     Knihovna buduje a zpřístuňuje  fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
3.     Posyktuje meziknihovní služby /výpůjční, informační/.
4.     Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace /ústní i písemné/.
5.     Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samostprávy.
6.     Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce, spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.
7.     Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v knihovním řádu.

Čl. IV
Vymezení majetku

1.     Veškerý majetek spravovaný knihovnou Huštěnovice je vlastnictvím Obce Huštěnovice.
2.    Obec svěřuje knihovně do správy pro využívání ke své hlavní činnosti movitý majetek uvedený v inventárních seznamech knihovny, které tvoří přílohu tohoto statutu a budou každoročně po provedené inventarizaci aktualizovány.
3.     Knihovna není opravněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.
4.     Veškeré movité věci, získané činností knihovny, případně jí darované či odkázané, jsou vlastnictvím zřizovatele.

Čl. V
Správa majetku a hospodaření

1.     Knihovna spravuje svěřený majetek v souladu s platnými právními předpisy a tímto statutem.
2.    Rozpočet a hospodaření knihovny je součástí rozpočtu a hospodaření obce, částka na zabezpečení činností knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
3.    Knihovně jsou propláceny účtenky dle potřeby knihovnice za zakoupený potřebný materiál na provoz knihovny ve výši max. 500 Kč měsíčně, přičemž je možno částky akumulovat.
4.      Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace /granty/, finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
6.     Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

1.     Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
2.     Ruší se původní zřizovací listina.
3.     Tento statut vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2003.

 

 

V Huštěnovicích, dne 19. 12. 2002

 

 

Starosta Obce Huštěnovice
František Čevela v.r.